Measurement of Implicit Sexual Cognition

Informatiepagina

Op deze pagina vindt u alle informatie over het onderzoek en uw eventuele deelname. Leest u de informatie op uw gemak door. Ook ziet u hier het toestemmingsformulier. Nadat u het toestemmingsformulier digitaal heeft ondertekend ontvangt u een link naar het onderzoeksplatform en kunt u deelnemen.

1. Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de impliciete en expliciete overtuigingen die verband houden met seksueel functioneren. Uit onderzoek is gebleken dat zowel impliciete als expliciete overtuigingen invloed hebben op seksueel functioneren. Deze factoren kunnen zowel een negatieve als positieve invloed hebben op het seksueel functioneren. Wij onderzoeken verschillende van deze factoren en willen zo meer inzicht creëren in en kennis vergaren over seksueel functioneren.

2. Wie kunnen er deelnemen?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar mannen en vrouwen (vanaf 18 jaar) die bereid zijn online een aantal vragenlijsten in te vullen en een aantal computertaken uit te voeren.

3. Waarom is uw deelname belangrijk?

Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat we over voldoende deelnemers beschikken. Alleen dan kunnen we valide uitspraken doen over de impliciete en expliciete overtuigingen die verband houden met seksueel functioneren.

4. Vrijwilligheid

Deelname geschiedt op vrijwillige basis. U beslist of u deel wilt nemen aan het onderzoek. Indien u niet wenst deel te nemen, dan hoeft u verder niets te doen. We zullen geen verder contact met u opnemen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en stoppen zonder opgave van reden.

5. Vertrouwelijkheid

Het onderzoek wordt volledig online uitgevoerd. Dit betekent dat, indien u kenbaar maakt deel te willen nemen aan het onderzoek, er een account voor u wordt aangemaakt in het onderzoekssysteem. Het systeem maakt vervolgens automatisch een uniek proefpersoonnummer aan. Uw antwoorden worden gescheiden opgeslagen van uw account. Hierdoor zijn uw gegevens niet meer naar u of andere deelnemers te herleiden. Ook als de resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften of tijdens bijeenkomsten worden gebruikt, zullen de gegevens nooit te herleiden zijn naar individuele deelnemers.

6. De inhoud/specifieke onderdelen van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 4 vragenlijsten en 4 computertaken. Bij de computertaken krijgt u expliciete seksuele beelden (foto’s) te zien. Door middel van de vragenlijsten wordt de mate van seksueel zelfbewustzijn, seksuele stress, angstklachten, schaamte, bewuste gedachten over seks en opvattingen over seks gemeten. Door middel van computertaken worden onbewuste gedachten over seks gemeten. Het is belangrijk om u te realiseren dat de resultaten/scores geen oordeel of waardering geven over u. De gegevens worden enkel gebruikt om algemeen inzicht te verkrijgen in de psychologische factoren rond seksueel functioneren.

7. Tijdsinvestering

Het onderzoek zal ongeveer 20-30 minuten duren. Voor het slagen van het onderzoek is het belangrijk dat u alle onderdelen van het onderzoek afrondt.

8. Voor u begint   

Zorg voorafgaand aan het invullen van de vragenlijsten en het maken van de computertaken voor een rustige omgeving zonder afleiding. Wij vragen u om niet deel te nemen onder invloed van middelen die uw prestaties ongunstig kunnen beïnvloeden, zoals alcohol of drugs.

9. Wat er met uw gegevens wordt gedaan

De verzamelde gegevens worden met behulp van de computer statistisch geanalyseerd. Deze analyses geven ons inzicht en stellen ons in staat om algemene uitspraken te doen over de relatie tussen psychologische factoren en seksueel functioneren. Deze inzichten en uitspraken zullen worden verwerkt in een masterscriptie en mogelijk in een onderzoeksartikel. De onderzoeksgegevens die middels dit onderzoek zijn verkregen, zullen tot 10 jaar na sluiting van het onderzoek versleuteld bewaard blijven bij de Open Universiteit. Behalve de begeleiders van de Open Universiteit heeft niemand toegang tot deze gegevens.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy.

10. Mogelijke voor- en nadelen deelname onderzoek

Voordelen: Met uw deelname draagt u bij aan de wetenschap en meer specifiek aan het vergaren van inzicht in de factoren die invloed hebben op seksueel functioneren.

Nadelen: De mogelijkheid bestaat dat u zich tijdens het invullen van de vragen ongemakkelijk voelt. U kunt dit desgewenst met de onderzoeksleider (Hannah Keulen) bespreken, zie gegevens aan het eind van de pagina. Mocht u behoefte hebben aan hulp of ondersteuning dan kunt u ook contact opnemen met de begeleiders van het onderzoek, dr. Andrea Grauvogl (andrea.grauvogl@ou.nl) of prof. dr. Jacques van Lankveld (jacques.vanlankveld@ou.nl). Er zal dan naar een gepaste oplossing worden gezocht. Er zijn geen verdere risico’s aan het onderzoek verbonden.

11. Goedkeuring commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO)

Op 9 maart 2022 is er een positief besluit genomen na ethische toetsing door de commissie Ethische Toetsing Onderzoek van de Open Universiteit (cETO).

12. Verzekering

Voor dit onderzoek is er geen speciale verzekering afgesloten, omdat er geen risico’s voor uw gezondheid en/of veiligheid zijn.

13. Terugkoppeling resultaten onderzoek

Indien u een terugkoppeling wenst van de onderzoeksresultaten, dan kunt u dit kenbaar maken bij Hannah Keulen. Contactinformatie vindt u onderaan deze pagina. U zult de resultaten van het onderzoek dan te zijner tijd per e-mail toegezonden krijgen.

14. Aanmelding deelname en toestemming

Alleen deelnemers van 18 jaar of ouder mogen deelnemen aan dit onderzoek. Alle deelnemers dienen vooraf digitaal toestemming te verlenen voor deelname. Indien u na het lezen van deze informatie besluit te willen deelnemen aan het onderzoek, geeft u dit dan aan door het toestemmingsformulier in te vullen. U heeft direct daarna toegang tot het onderzoek.

Kent u nog mensen die mogelijk bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek? Voelt u zich vrij om de link naar deze informatiepagina naar hen door te sturen. Alvast hartelijk dank hiervoor!

U kunt te allen tijde bij vragen of onduidelijkheden contact opnemen met Hannah Keulen via stiat-onderzoek@ou.nl